vi més feliç mont marçal

Més Feliç

Els raïms es premsen i refreden a 16ºC per a una premaceració en fred, una posterior maceració i fermentació. Finalitzada la fermentació alcohòlica i la fermentació malolàctica es fa un trasbals addicional, clarificació, estabilització tartàrica i filtrat final abans de l’embotellat.