JURIDISCHE WAARSCHUWING

In overeenstemming met Wet 34/2002 van 11 juli betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel (LSSI-CE), informeert het bedrijf u dat het de eigenaar van de website is. Rapporteer, in overeenstemming met de vereisten van artikel 10 van de bovengenoemde wet, de volgende gegevens:
De eigenaar van deze website is:

  • Bedrijfsnaam: BARDINET WINES, S.A.U.
  • ID: A08974479
  • Straat: FINCA MANLLEU S/N
  • Post Code: 08732
  • Plaats: CASTELLVI DE LA MARCA
  • Provincie: BARCELONA

GEBRUIKERS
Toegang tot en/of gebruik van dit portaal schrijft u de voorwaarde van GEBRUIKER toe, die op basis van genoemde toegang en/of gebruik de Algemene Gebruiksvoorwaarden accepteert die hier worden weergegeven. Voornoemde Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht de Algemene Contractvoorwaarden die, indien van toepassing, dwingend van toepassing zijn.

GEBRUIK VAN HET PORTAAL
De website biedt toegang tot een groot aantal informatie, diensten, programma’s of gegevens (hierna “de inhoud”) op internet van BARDINET WINES, S.A.U. of haar licentiegevers waartoe de GEBRUIKER mogelijk toegang heeft. De GEBRUIKER aanvaardt de verantwoordelijkheid voor het gebruik van het portaal. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot de registratie die nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde diensten of inhoud.
Bij deze registratie is de GEBRUIKER verantwoordelijk voor het verstrekken van waarheidsgetrouwe en wettige informatie. Als gevolg van deze registratie kan de GEBRUIKER een wachtwoord krijgen waarvoor hij verantwoordelijk is, waarbij hij zich ertoe verbindt dit zorgvuldig en vertrouwelijk te gebruiken. De GEBRUIKER verbindt zich ertoe om op passende wijze gebruik te maken van de inhoud en diensten die BARDINET WINES, S.A.U. biedt via haar portaal aan en bij wijze van voorbeeld, maar niet als beperking, deze niet te gebruiken voor:

  1. zich bezighouden met illegale, illegale activiteiten of activiteiten die in strijd zijn met de goede trouw en de openbare orde
  2. het verspreiden van inhoud of propaganda van racistische, xenofobe, pornografisch-illegale aard, ter ondersteuning van terrorisme of een aanval tegen de mensenrechten
  3. schade veroorzaken aan de fysieke en logische systemen van BARDINET WINES, S.A.U., haar leveranciers of derden, computervirussen introduceren of verspreiden op het netwerk of andere fysieke of logische systemen die vatbaar zijn voor het veroorzaken van de voornoemde schade;
  4. proberen toegang te krijgen tot de e-mailaccounts van andere gebruikers en, waar nodig, deze te gebruiken en hun berichten te manipuleren. BARDINET WIJNEN, S.A.U. behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen en bijdragen in te trekken die het respect voor de waardigheid van de persoon schenden, die discriminerend, xenofoob, racistisch, pornografisch zijn, die de jeugd of kindertijd, de orde of de openbare veiligheid aantasten of die, naar hun mening, niet zouden zijn geschikt voor publicatie. In ieder geval heeft BARDINET WINES, S.A.U. is niet verantwoordelijk voor de meningen die gebruikers uiten via forums, chats of andere deelnametools.

 

INTELLECTUEEL EN INDUSTRIEEL EIGENDOM
BARDINET WIJNEN, S.A.U. is eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van haar website, evenals de daarin vervatte elementen (bijvoorbeeld afbeeldingen, geluid, audio, video, software of teksten; merken of logo’s, kleurencombinaties, structuur en vormgeving , selectie van de gebruikte materialen, computerprogramma’s die nodig zijn voor de werking, toegang en gebruik ervan, enz.).
Alle rechten voorbehouden. Op grond van de bepalingen van de artikelen 8 en 32.1, tweede lid, van de Wet op de Intellectuele Eigendom, is de reproductie, verspreiding en openbare communicatie, inclusief de wijze van terbeschikkingstelling ervan, van de gehele of een deel van de inhoud van deze website, voor commerciële doeleinden , op welk medium en met welke technische middelen dan ook, zonder de toestemming van BARDINET WINES, S.A.U.. De GEBRUIKER verbindt zich ertoe de intellectuele en industriële eigendomsrechten van BARDINET WINES, S.A.U. te respecteren. U kunt de elementen van het portaal bekijken en zelfs print, kopieer en bewaar ze op de harde schijf van uw computer of op een ander fysiek medium, zolang dit uitsluitend en uitsluitend voor uw persoonlijk en privégebruik is. De GEBRUIKER moet zich onthouden van het verwijderen, wijzigen, ontwijken of manipuleren van enig beveiligingsapparaat of beveiligingssysteem dat op de pagina’s van BARDINET WINES, S.A.U. is geïnstalleerd.

UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID
BARDINET WIJNEN, S.A.U. is in ieder geval niet verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die kan worden veroorzaakt, bijvoorbeeld: fouten of weglatingen in de inhoud, het niet beschikbaar zijn van de portal of de overdracht van virussen of kwaadaardige of schadelijke programma’s in de inhoud. , ondanks dat alle noodzakelijke technologische maatregelen zijn genomen om dit te voorkomen.

WIJZIGINGEN
BARDINET WIJNEN, S.A.U. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de wijzigingen aan te brengen die zij passend acht aan haar portaal, en kan zowel de inhoud en diensten die via het portaal worden aangeboden als de manier waarop deze op haar website worden gepresenteerd of geplaatst, wijzigen, verwijderen of toevoegen.

LINKS
In het geval dat de website links of hyperlinks naar andere internetsites bevat, zal BARDINET WINES, S.A.U. zal geen enkele vorm van controle uitoefenen over genoemde sites en inhoud. In geen geval zal BARDINET WINES, S.A.U. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van links die behoren tot een website van derden, noch garandeert zij de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, breedte, waarheidsgetrouwheid, geldigheid en grondwettigheid van enig materiaal of informatie vervat in een van de genoemde hyperlinks of andere websites.Internet.
Evenzo zal de opname van deze externe verbindingen geen enkele vorm van associatie, fusie of participatie met de verbonden entiteiten impliceren.

RECHT VAN UITSLUITING
BARDINET WIJNEN, S.A.U. behoudt zich het recht voor om op eigen verzoek of dat van een derde de toegang tot het portaal en/of de aangeboden diensten zonder voorafgaande kennisgeving te weigeren of in te trekken aan gebruikers die deze Algemene Gebruiksvoorwaarden niet naleven.

ALGEMEEN
BARDINET WIJNEN, S.A.U. zal de niet-naleving van deze voorwaarden nastreven, evenals elk oneigenlijk gebruik van haar portaal, en alle civielrechtelijke en strafrechtelijke acties ondernemen die daarmee volgens de wet overeenkomen.

WIJZIGING VAN DEZE VOORWAARDEN EN DUUR
BARDINET WIJNEN, S.A.U. kan de hier bepaalde voorwaarden op elk moment wijzigen en naar behoren worden gepubliceerd zoals ze hier verschijnen.
De geldigheid van de bovengenoemde voorwaarden zal afhangen van de blootstelling ervan en zal van kracht zijn totdat ze door anderen naar behoren worden gepubliceerd.

TOEPASSELIJKE WETGEVING EN JURISDICTIE
De relatie tussen BARDINET WINES, S.A.U. en de GEBRUIKER zijn onderworpen aan de huidige Spaanse regelgeving en eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken en tribunalen van de hierboven aangegeven stad.