PRIVACYBELEID VAN DE WEBSITE
Wij zijn een bedrijf waarin transparantie in informatie essentieel is om een ​​vertrouwensrelatie op te bouwen met de mensen waaruit ons project bestaat en met onze leveranciers en klanten, waarbij de bescherming van de persoonsgegevens van de mensen die zij ons vertrouwen van cruciaal belang is. Daarom willen wij u via dit Privacybeleid informeren over hoe wij deze gegevens verzamelen en hoe wij deze verwerken of gebruiken.
Dit privacybeleid legt de basis vast waarop het bedrijf de persoonlijke gegevens verwerkt die onze gebruikers ons vrijwillig via de website verstrekken.
Dit beleid zal altijd zo blijven van toepassing wanneer gegevens aan het bedrijf worden verstrekt verantwoordelijk voor uw gegevens (gegevensverwerker), en via een van de contact- of abonnementsformulieren waar persoonlijke gegevens worden verzameld (naam, e-mailadres, enz.).

WAT WIJ DOEN HET


WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

WAT HET ZIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS EN DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iedere persoon wiens identiteit direct of indirect kan worden vastgesteld, in het bijzonder door middel van een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator, of een of meer elementen die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van de persoon.
Op dezelfde manier omvat de verwerking van persoonlijke gegevens elke bewerking of reeks bewerkingen die worden uitgevoerd met persoonlijke gegevens of sets van persoonlijke gegevens, al dan niet via geautomatiseerde procedures, zoals het verzamelen, registreren, organiseren, structureren, bewaren, aanpassen of wijzigen, extraheren. , raadpleging, gebruik, communicatie door verzending, verspreiding of enige andere vorm van toegang, verzameling of onderlinge verbinding, beperking, verwijdering of vernietiging.

WAT VERWERKING DIE WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS UITVOEREN EN WAAROM DOELSTELLINGEN


WAT PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WE VASTLEGGEN
Via onze website kunnen wij persoonsgegevens verzamelen voor verschillende doeleinden:

Afhankelijk van het doel waarvoor de gegevens worden verstrekt, zijn strikt noodzakelijke gegevens benodigd. Het is belangrijk dat de gebruiker op de hoogte is van de gegevens die hij verstrekt en het doel waarvoor hij dat doet, want op het moment dat hij deze verstrekt, is hij accepteren dat we deze gegevens verzamelen, opslaan en gebruiken voor het vereiste doel, en op elk moment de toestemming kunnen intrekken die via de juiste kanalen is gegeven, waarbij de toestemming van de belanghebbende de wettelijke basis en legitimiteit is voor de verwerking van hun persoonlijke gegevens .

WAT IS DE LEGITIMERING VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
In overeenstemming met de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming hebben wij een legitimiteitsgrondslag nodig voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De basis van legitimiteit is uw toestemming.

WAT RECHTEN DIE U HEBT MET BETREKKING TOT DE VERSTREKTE PERSOONSGEGEVENS
Als gebruiker kunt u de volgende rechten uitoefenen:
u>: U heeft het recht om van BARDINET WINES, S.A.U. de verwijdering van persoonlijke gegevens die u betreffen te verkrijgen.

Dat kan op elk moment deze rechten uit te oefenen, door middel van een schrijven en waaruit uw persoonlijkheid blijkt, gericht aan de persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling op het hierboven aangegeven adres, of via het e-mailadres: agalsina@bardinetwines.com
Bovendien kan dat een claim indienen bij de toezichthoudende autoriteit, in dit geval het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming, als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke wetgeving.

GEGEVENSBEVEILIGING EN OPSLAG
We zullen de gegevens bewaren zolang dit strikt noodzakelijk is om de gevraagde dienst te verlenen en zolang de eigenaar niet om verwijdering ervan vraagt, waarbij we passende technische en organisatorische maatregelen nemen tegen ongeoorloofde of illegale verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of schade, waarbij we er alles aan doen om ze veilig te beschermen en te onderhouden.

WAT PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WIJ DELEN MET DERDEN
Er zijn geen gegevensoverdrachten voorzien, behalve in die gevallen waarin er een wettelijke verplichting of noodzakelijke communicatie bestaat om de gevraagde dienst op passende wijze te kunnen verlenen. Er is geen voorziening voor internationale gegevensoverdracht.